logo-da-nang-open-tour

Team Building Cù Lao Chàm

Hình thức:

Lộ trình: Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm